Thư viện ảnh
    UAC trả lời về việc thiết kế bản vẽ thi công
    Đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật có được phép tham gia làm thầu phụ để lập thiết kế bản vẽ thi công không? Sau khi tham gia đấu thầu Đơn vị trúng thầu có được phép thuê Đơn vị lập thiết kế kỹ thuật trước đây để lập Thiết kế thi công không?