Thư viện ảnh
VĂN BẢN NỘI BỘ
Wed, Day 29/06/2016 16:41 PM
Biểu mẫu văn bản Mẫu bìa Hồ sơ Khung tên UAC

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc UAC.

 Do Email của công ty thay đổi nên các văn bản, biểu mẫu, khung tên bản vẻ …có địa chỉ Email: huac@vnn.vn  phải thay đổi.

 Địa chỉ Email cũ: huac@vnn.vn                Địa chỉ Email mới: uac@uac.com.vn

 Mẫu văn bản lưu hành nội bộ sau khi đã sửa địa chỉ Email:

 

* Dowload Biểu mẫu văn bản.

* Dowload Mẫu bìa - Hồ sơ - Khung tên UAC sau khi đã sửa địa chỉ Email.

Vậy Công ty thông báo để các đơn vị được biết và thay đổi cho đúng với Email hiện tại.

Các tin đã đưa ngày: