Thư viện ảnh
Văn bản trả lời của BXD
Tue, Day 19/10/2010 09:34 AM
Bộ Xây dựng trả lời về việc tham gia tư vấn quản lý dự án và giám sát công trình

Bộ Xây dựng trả lời về việc tham gia tư vấn quản lý dự án và giám sát công trình

23/10/2008

Qua hòm thư điện tử của Trung tâm Tin học, Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Lương Quang Thắng, địa chỉ Email quangthangnt@gmail.com hỏi:

 

“Theo khoản 6 điều 48 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì: Một tổ chức tư vấn được thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc về lập dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình không được ký hợp đồng tư vấn giám sát với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế; nhà thầu giám sát thi công xây dựng không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mính giám sát. Như vậy Công ty chúng tôi đủ năng lực hoạt động các lĩnh vực hoạt động nói trên đã khảo sát thiết kế, lập BCKTKT đầu tư xây dựng công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước thì có được tham gia tư vấn quản lý dự án và giám sát công trình trên không?”. Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty của bạn đã tham gia khảo sát thiết kế và lập BCKTKT đầu tư xây dựng công trình thuộc vốn ngân sách dự án thiết kế một bước, tức là Công ty của bạn đã tham gia lập thiết kế bản vẽ thi công, như vậy theo quy định tại khoản 6 điều 48 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Công ty của bạn không được ký hợp đồng tư vấn giám sát, được tham gia tư vấn quản lý dự án.


Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: