Thư viện ảnh
Sở Quy hoạch Kiến trúc HN
Thu, Day 04/11/2010 17:46 PM
Cấp chứng chỉ quy hoạch (hoặc thoả thuận Quy hoạchKiến trúc)

 Thẩm quyền: Sở Quy hoạch-Kiến trúc. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính. Địa chỉ: 11C Cát Linh, Hà Nội

1. Thẩm quyền: Sở Quy hoạch-Kiến trúc

2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ

-Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

-Địa chỉ: 11C Cát Linh, Hà Nội

-Điện thoại: 04 8.232.312

-Fax: 8.230.074

-Email (nếu có):

Ghi chú:  Khi nhận kết quả hồ sơ chủ đầu tư phải có giấy biên nhận (theo mẫu).

 

3. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Đối với các dự án đã có địa điểm xây dựng.

3.1. Thành phần hồ sơ :

3.2.1. Đơn (theo mẫu *):

3.2.2. Văn bản giới thiệu tóm tắt về khu đất xin cấp cấp chứng chỉ quy hoạch ( hoặc chấp thuận Quy hoạch-Kiến trúc ) nếu không qua bước giới thiệu địa điểm (vị trí, diện tích, chức năng sử dụng đất hiện tại, nguồn gốc và hiện trạng quản lý) dự kiến đầu tư (quy mô, tính chất công trình, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách hoặc không phải vốn ngân sách, nếu là vốn ngân sách phải có bản sao kế hoạch hoặc quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền). Tùy theo khả năng và yêu cầu của Chủ đầu tư có thể bổ sung bản vẽ tổng mặt bằng đề xuất tỷ lệ 1/500 - 1/200; các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của các công trình có tỷ lệ 1/100 - 1/200.

3.2.3. Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 - 1/200 của khu đất do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 2 năm, địa hình còn phù hợp với thực tế

3.2.4. Nếu là đất đã có hoặc đang sử dụng( không qua khâu giới thiệu địa điểm) thì phải có thêm giấy tờ về quyền sử dụng đất. nếu không có giấy tờ về sử dụng đất phải có giải trình về nguồn gốc sử dụng đất ( bổ sung thêm)

3.2.5. Giấy giới thiệu  hoặc giấy uỷ quyền của chủ đầu tư  (bổ sung thêm)

3.2. Nội dung giải quyết hồ sơ:

Sở QHKT có văn bản nêu các yêu cầu về quy hoạch-kiến trúc như: quy mô công trình, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu, yêu cầu về cảnh quan kiến trúc...

4. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Ngày trong tuần: Các ngày làm việc trong tuần

- Giờ trong ngày:  Giờ hành chính

- Số ngày trả kết quả: 30 ngày làm việc ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội.

Ghi chú:

-Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư để hoàn tất hồ sơ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ. Thông báo kết quả giải quyết và  TTHC đến chủ đầu tư và niêm yết công khai trên bảng thông báo của Sở QHKT

-Trong thời gian giải quyết hồ sơ, chủ đầu tư có quyền giải trình rõ hơn về hồ sơ hoặc gửi bổ sung hồ sơ qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính

-Quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nếu không có văn bản yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thì được x