Thư viện ảnh
Sở Quy hoạch Kiến trúc HN
Thu, Day 04/11/2010 17:46 PM
Cấp chứng chỉ quy hoạch (hoặc thoả thuận Quy hoạchKiến trúc)

 Thẩm quyền: Sở Quy hoạch-Kiến trúc. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính. Địa chỉ: 11C Cát Linh, Hà Nội

1. Thẩm quyền: Sở Quy hoạch-Kiến trúc

2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ

-Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

-Địa chỉ: 11C Cát Linh, Hà Nội

-Điện thoại: 04 8.232.312

-Fax: 8.230.074

-Email (nếu có):

Ghi chú:  Khi nhận kết quả hồ sơ chủ đầu tư phải có giấy biên nhận (theo mẫu).

 

3. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Đối với các dự án đã có địa điểm xây dựng.

3.1. Thành phần hồ sơ :

3.2.1. Đơn (theo mẫu *):

3.2.2. Văn bản giới thiệu tóm tắt về khu đất xin cấp cấp chứng chỉ quy hoạch ( hoặc chấp thuận Quy hoạch-Kiến trúc ) nếu không qua bước giới thiệu địa điểm (vị trí, diện tích, chức năng sử dụng đất hiện tại, nguồn gốc và hiện trạng quản lý) dự kiến đầu tư (quy mô, tính chất công trình, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách hoặc không phải vốn ngân sách, nếu là vốn ngân sách phải có bản sao kế hoạch hoặc quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền). Tùy theo khả năng và yêu cầu của Chủ đầu tư có thể bổ sung bản vẽ tổng mặt bằng đề xuất tỷ lệ 1/500 - 1/200; các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của các công trình có tỷ lệ 1/100 - 1/200.

3.2.3. Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 - 1/200 của khu đất do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 2 năm, địa hình còn phù hợp với thực tế

3.2.4. Nếu là đất đã có hoặc đang sử dụng( không qua khâu giới thiệu địa điểm) thì phải có thêm giấy tờ về quyền sử dụng đất. nếu không có giấy tờ về sử dụng đất phải có giải trình về nguồn gốc sử dụng đất ( bổ sung thêm)

3.2.5. Giấy giới thiệu  hoặc giấy uỷ quyền của chủ đầu tư  (bổ sung thêm)

3.2. Nội dung giải quyết hồ sơ:

Sở QHKT có văn bản nêu các yêu cầu về quy hoạch-kiến trúc như: quy mô công trình, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu, yêu cầu về cảnh quan kiến trúc...

4. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Ngày trong tuần: Các ngày làm việc trong tuần

- Giờ trong ngày:  Giờ hành chính

- Số ngày trả kết quả: 30 ngày làm việc ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội.

Ghi chú:

-Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư để hoàn tất hồ sơ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ. Thông báo kết quả giải quyết và  TTHC đến chủ đầu tư và niêm yết công khai trên bảng thông báo của Sở QHKT

-Trong thời gian giải quyết hồ sơ, chủ đầu tư có quyền giải trình rõ hơn về hồ sơ hoặc gửi bổ sung hồ sơ qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính

-Quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nếu không có văn bản yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thì được xem như hồ sơ hợp lệ.

-Các phòng chức năng thụ lý hồ sơ hành chính có trách nhiệm tiếp chủ đầu tư tại phòng tiếp dân của Sở để giải quyết các yêu cầu của chủ đầu tư hoặc phản ánh những vướng mắc, khiếu nại. Lãnh đạo cơ quan tiếp chủ đầu tư để giải quyết các yêu cầu, vướng mắc khi các phòng đã tiếp và giải quyết nhưng chưa thống nhất hoặc khi thấy cần thiết.

5. Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ

Hiện nay Sở Quy hoạch-Kiến trúc không thu bất kỳ loại phí hoặc lệ phí nào (Sở đã triển khai một số công việc và có văn bản số 182 /QHKT-TCHC ngày 26/5/2006 báo cáo, đề nghị Bộ Tài chính cho phép được áp dụng việc thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính tại được giải quyết tại Sở)

a) Khoản thu theo quy định: Theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm nộp và giải quyết hồ sơ

 

b) Khoản thu dịch vụ nếu có (Ví dụ: Tư vấn, in ấn, photocopi, gửi xe):

 

TT

Tên khoản thu

Đơn

vị tính

Đơn giá

Người hưởng thụ

(Cá nhân, đơn vị, nộp ngân sách)

01

Thu tiền gửi xe máy

(do mặt bằng chật nên phải sắp xếp)

 cái

1.000đ

Nhóm nhân viên làm công tác bảo vệ và thường trực cơ quan

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

6. Cơ sở pháp lý:

Luật và Pháp lệnh

- Luật Xây dựng;

-Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 về Thủ đô Hà Nội ;

 

Chính phủ

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 92 /2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.

 

Bộ và cơ quan ngang Bộ

- Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

 

UBND Thành phố

-QĐ số 77/2002/QĐ-UB ngày 23/5/2002 của UBND TP Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP Hà Nội.

-QĐ số 100/2002/QĐ-UB ngày 16/7/2002 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định về quy trình và thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của TP Hà Nội.

-QĐ số 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính của TP Hà Nội

Sở chuyên ngành

 

Đơn vị ban hành

-QĐ số 448 QĐ/QHKT-TCHCTV ngày 11/12/2003 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

* Mẫu đơn của thủ tục 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

HOẶC THOẢ THUẬN QUY HOẠCH -KIẾN TRÚC

               Kính gửi : ……..

1. Chủ đầu tư: Họ tên người làm đơn ( trường hợp cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thì thủ trưởng cơ quan là đại diện, ghi rõ tên cơ quan)….

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà……Đường (phố)…..Phường (xã)….Quận (huyện)....

- Điện thoại…….

2. Ý định đầu tư xây dựng:

- Chức năng công trình …….

 Tổng diện tích sàn (m2) ………. Số tầng …..

- Nhu cầu sử dụng đất (m2) ……….

3. Địa điểm đề xuất:

Ô đất tại : Số nhà…….. Đường (phố)……Phường (xã).....Quận ( huyện)……..

( Có sơ đồ vị trí kèm theo)

4. Nhu cầu sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ( cấp điện, cấp nước, lối ra vào, chỗ đỗ xe…)

- Cấp điện: Công suất ………./KW

- Cấp nước : Lưu lượng ……..(m3/người)

- Nhu cầu chỗ đỗ xe …………chỗ

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư-xây dựng.

                                                               Ngày       tháng       năm 200

                                                                         Người làm đơn

                                 ( Nếu của cơ quan, đơn vị thì người đại diện ký tên, đóng dấu) 

 

Các tin đã đưa ngày: