Thư viện ảnh
Sở Quy hoạch Kiến trúc HN
Thu, Day 04/11/2010 16:54 PM
Chấp thuận chỉ giới đường đỏ và cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật

Ghi chú: Chỉ thực hiện khi đã có địa điểm (đất đang sử dụng hoặc đã được giới thiệu địa điểm), cấp chứng chỉ quy hoạch (hoặc thoả thuận Quy hoạch-Kiến trúc ) và dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

1- Thẩm quyền: Sở Quy hoạch-Kiến trúc hoặc trình UBND Thành phố

2- Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ

-Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

-Địa chỉ: 11C Cát Linh, Hà Nội

-Điện thoại: 04 8.232.312

-Fax: 8.230.074

3-Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Chỉ thực hiện khi đã có địa điểm ( đất đang sử dụng hoặc đã được giới thiệu địa điểm). 

Thành phần hồ sơ:

3.1 Đơn (theo mẫu )

3.2 Hai bản đồ chỉ giới được lập trên nền bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 - do đơn vị có tư cách pháp nhân được phép hành nghề Khảo sát đo đạc lập, thời gian chưa quá 2 năm, địa hình còn phù hợp với thực tế.

3.3 Đối với khu đất mới phải có bản sao công văn giới thiệu địa điểm và kèm theo sơ đồ giới thiệu địa điểm. Đối với đất đang sử dụng thì phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của chủ đầu tư

3.4 Các tài liệu giải trình rõ căn cứ, cơ sở để xác định chỉ giới đường đỏ

4- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Ngày trong tuần: Các ngày làm việc trong tuần

- Giờ trong ngày:  Giờ hành chính

- Số ngày trả kết quả: 20 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội.

Đối với dự án xây dựng công trình quy mô nhỏ (≤ 2ha) hoặc thuộc khu vực đã có quy hoạch chỉ giới được duyệt. Thời gian giải quyết hồ sơ được tính từ ngày đơn vị tư vấn nộp và hồ sơ được tiếp nhận.

Ghi chú:

-Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư để hoàn tất hồ sơ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ. Thông báo kết quả giải quyết và  TTHC đến chủ đầu tư và niêm yết công khai trên bảng thông báo của Sở QHKT

-Trong thời gian giải quyết hồ sơ, chủ đầu tư có quyền giải trình rõ hơn về hồ sơ hoặc gửi bổ sung hồ sơ qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính

-Quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nếu không có văn bản yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thì được xem như hồ sơ hợp lệ.

-Các phòng chức năng thụ lý hồ sơ hành chính có trách nhiệm tiếp chủ đầu tư tại phòng tiếp dân của Sở để giải quyết các yêu cầu của chủ đầu tư hoặc phản ánh những vướng mắc, khiếu nại. Lãnh đạo cơ quan tiếp chủ đầu tư để giải quyết các yêu cầu, vướng mắc khi các phòng đã tiếp và giải quyết nhưng chưa thống nhất hoặc khi thấy cần thiết.

5-Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ

a) Khoản thu theo quy định: Theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm nộp và giải quyết hồ sơ

b) Khoản thu dịch vụ nếu có (Ví dụ: Tư vấn, in ấn, photocopi, gửi xe):

 

TT

Tên khoản thu

Đơn

vị tính

Đơn giá

Người hưởng thụ

(Cá nhân, đơn vị, nộp ngân sách)

01

Thu tiền gửi xe máy

(do mặt bằng chật nên phải sắp xếp)

 cái

1.000đ

Nhóm nhân viên làm công tác bảo vệ và thường trực cơ quan


6-Cơ sở pháp lý:

Luật và Pháp lệnh

- Luật Xây dựng;

-Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 về Thủ đô Hà Nội ;

Chính phủ

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 92 /2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bộ và cơ quan ngang Bộ

- Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

UBND Thành phố

-QĐ số 77/2002/QĐ-UB ngày 23/5/2002 của UBND TP Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP Hà Nội.

-QĐ số 100/2002/QĐ-UB ngày 16/7/2002 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định về quy trình và thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của TP Hà Nội.

-QĐ số 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính của TP Hà Nội

Sở chuyên ngành

 

Đơn vị ban hành

-QĐ số 448 QĐ/QHKT-TCHCTV ngày 11/12/2003 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.


Mẫu đơn của thủ tục 2:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ
CẤP SỐ LIỆU HẠ TẦNG KỸ THUẬT

               Kính gửi : ……..

1. Chủ đầu tư: Họ tên người làm đơn ( trường hợp cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thì thủ trưởng cơ quan là đại diện, ghi rõ tên cơ quan)….

-  Địa chỉ liên hệ :  Số nhà……. Đường (phố)…..

Phường (xã) ….. Quận (huyện)……

- Điện thoại…….

2. Lý do đề nghị xác định chỉ giới đường đỏ và cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật

……………..

3. Địa điểm đề nghị:

Ô đất tại : Số nhà…….. Đường (phố)………

Phường (xã) :…………..Quận ( huyện)……..

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư-xây dựng.

                                                               Ngày       tháng       năm 200

                                                                         Người làm đơn        

                    ( Nếu của cơ quan, đơn vị thì người đại diện ký tên, đóng dấu)

Các tin đã đưa ngày: