Thư viện ảnh
Sở Quy hoạch Kiến trúc HN
Thu, Day 04/11/2010 16:53 PM
Chấp thuận phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc

Thẩm quyền: Sở Quy hoạch-Kiến trúc hoặc trình UBND Thành phố. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính. Địa chỉ: 11C Cát Linh, Hà Nội

1- Thẩm quyền: Sở Quy hoạch-Kiến trúc hoặc trình UBND Thành phố2- Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ

-Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính. -Địa chỉ: 11C Cát Linh, Hà Nội -Điện thoại: 04 8.232.312 -Fax:  8.230.074

3- Hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án kiến trúc

3.1 Hồ sơ :

3.2.1. Đơn (theo mẫu): 3.2.2. Bản sao bản vẽ tổng mặt bằng đã được Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP Hà Nội chấp thuận 3.2.3. Các phương án kiến trúc của công trình hoặc từng hạng mục công trình, gồm các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 (3 bộ) 3.2.4. Văn bản xác định chủ trương, quy mô đầu tư 3.2.5. Giấy giới thiệu  hoặc giấy uỷ quyền của chủ đầu tư  (bổ sung thêm)

3.2- Nội dung giải quyết hồ sơ:

Sở QHKT ký, đóng dấu chấp thuận  phương án thiết kế kiến trúc có thể có văn bản nêu các yêu cầu về quy hoạch-kiến trúc kèm theo  

4- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:  

-  Ngày trong tuần: Các ngày làm việc trong tuần
- Giờ trong ngày:  Giờ hành chính
- Số ngày trả kết quả: 30 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội.

Ghi chú:                

-Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư để hoàn tất hồ sơ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ. Thông báo kết quả giải quyết và  TTHC đến chủ đầu tư và niêm yết công khai trên bảng thông báo của Sở QHKT -Trong thời gian giải quyết hồ sơ, chủ đầu tư có quyền giải trình rõ hơn về hồ sơ hoặc gửi bổ sung hồ sơ qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính -Quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nếu không có văn bản yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thì được xem như hồ sơ hợp lệ. -Các phòng chức năng thụ lý hồ sơ hành chính có trách nhiệm tiếp chủ đầu tư tại phòng tiếp dân của Sở để giải quyết các yêu cầu của chủ đầu tư hoặc phản ánh những vướng mắc, khiếu nại. Lãnh đạo cơ quan tiếp chủ đầu tư để giải quyết các yêu cầu, vướng mắc khi các phòng đã tiếp và giải quyết nhưng chưa thống nhất hoặc khi thấy cần thiết.  

5- Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ

Hiện nay Sở Quy hoạch-Kiến trúc không thu bất kỳ loại phí hoặc lệ phí nào. a) Khoản thu theo quy định:Theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm nộp và giải quyết hồ sơ b) Khoản thu dịch vụ nếu có (Ví dụ: Tư vấn, in ấn, photocopi, gửi xe):  

TT Tên khoản thu Đơn vị tính Đơn giá Người hưởng thụ  
01 Thu tiền gửi xe máy    cái 1.000đ Nhóm nhân viên làm công tác bảo vệ và thường trực cơ quan
  6 - Cơ sở pháp lý:
Luật và Pháp lệnh - Luật Xây dựng; -Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 về Thủ đô Hà Nội ;
Chính phủ - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng; - Nghị định số 92 /2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.
Bộ và cơ quan ngang Bộ - Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.
UBND Thành phố -QĐ số 77/2002/QĐ-UB ngày 23/5/2002 của UBND TP Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP Hà Nội. -QĐ số 100/2002/QĐ-UB ngày 16/7/2002 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định về quy trình và thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của TP Hà Nội. -QĐ số 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính của TP Hà Nội
Sở chuyên ngành  
Đơn vị ban hành -QĐ số 448 QĐ/QHKT-TCHCTV ngày 11/12/2003 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
  Mẫu đơn thủ tục 4:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THOẢ THUẬN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC  Kính gửi : …….. 1. Chủ đầu tư: Họ tên người làm đơn ( trường hợp cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thì thủ trưởng cơ quan là đại diện, ghi rõ tên cơ quan)…. -  Địa chỉ liên hệ :  Số nhà……. Đường (phố)….. Phường (xã) ….. Quận (huyện)…… - Điện thoại……. 2. Ý định đầu tư xây dựng: - Chức năng công trình …….  Tổng diện tích sàn (m2) ………. Số tầng ….. - Nhu cầu sử dụng đất (m2) ………. 3. Địa điểm đề xuất: Ô đất tại : Số nhà…….. Đường (phố)……… Phường (xã) :…………..Quận ( huyện)…….. ( Có sơ đồ vị trí kèm theo) ( Nếu chủ đàu tư chưa xác định được địa điểm thì có thể ghi rõ đề nghị Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hà Nội giới thiệu)……….. 4. Nhu cầu sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ( cấp điện, cấp nước, lối ra vào, chỗ đỗ xe…) - Cấp điện: Công suất ………./KW - Cấp nước : Lưu lượng ……..(m3/người) - Nhu cầu chỗ đỗ xe …………chỗ Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư-xây dựng.                                                                Ngày       tháng       năm 200                                                                          Người làm đơn                                     (Nếu của cơ quan, đơn vị thì người đại diện ký tên, đóng dấu)   
Các tin đã đưa ngày: