Thư viện ảnh
Bộ Xây dựng
Thu, Day 18/09/2014 03:25 AM
Ngày 25/8 Bộ xây dựng ban hành Thông tư 12/2014/TTBXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

 

Theo đó, Sở Xây dựng, UBND cấp tỉnh, huyện, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị, tổ chức tư vấn có trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị đảm bảo các yêu cầu:

- Lập cho từng giai đoạn 5 năm, phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia, khả năng huy động nguồn lực thực tế tại địa phương.

- Trong vòng 12 tháng từ khi quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt, phải lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phù hợp với nội dung và khung thời gian đã phê duyệt.

- Trong vòng 12 tháng từ khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, phải lập chương trình phát triển cho từng đô thị phù hợp với nội dung và khung thời gian quy hoạch chung đã phê duyệt.

- Phải tổ chức công bố chương trình phát triển đô thị trong 30 ngày từ khi được phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2014.

 

 

Các tin cũ hơn:
Các tin đã đưa ngày: