Thư viện ảnh
Khối văn phòng
Tue, Day 31/08/2010 12:57 PM
Phòng Tài chính kế toán

1. Chức năng: Thực hiện công tác quản lý tài chính của UAC.

2. Nhân sự:

-  Trần Ngọc Dung – Cử nhân Kinh tế - Phụ trách Phòng.

- Bá Thị Thường - Cử nhân kinh tế - Phó phụ trách phòng

-  Nguyễn Mai Hoa – Cử nhân Kinh tế - Chuyên viên

 

Các tin đã đưa ngày: