Thư viện ảnh
QUY HOẠCH
Thu, Day 31/03/2011 17:44 PM
qhCT Khu CNđT 2 đầu cầu Cứng Sông Công

Lập quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị 2 đầu cầu Cứng Sông Công- Thị xã Sông Công- Tỉnh Thái Nguyên.

- Địa điểm: Xã Vinh Sơn- Thị xã Sông Công- Tỉnh Thái Nguyên.

- Quy mô: khoảng 30 ha.Các tin đã đưa ngày: