Thư viện ảnh
Sở Xây dựng HN
Wed, Day 19/10/2011 10:34 AM
Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

THỦ TỤC

Cấp chứng chỉ  kỹ sư định giá xây dựng

 

 

Mã số : T-HNO-073519-TT

a. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.

- Phòng Quản lý kinh tế tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC , thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo thời gian quy định.

- Cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng Hà Nội.

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhận nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  hạng 1:

-  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 01 KSDG XD.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Các bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) : Văn bằng đại học hoặc cao đẳng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ (Nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng). Trong trường hợp địa chỉ thường trú khai trong đơn khác với địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân thì phô tô thêm hộ khẩu để đối chiếu.

 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (Theo mẫu 03 KSĐG XD).

+ Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  hạng 2:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 01 KSDGXD.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Các bản sao có chứng thực(hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) : Văn bằng đại học hoặc cao đẳng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ (Nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng). Trong trường hợp địa chỉ thường trú khai trong đơn khác với địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân thì phô tô thêm hộ khẩu để đối chiếu.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (Theo mẫu 03 KSĐG XD).

 

+ Hồ sơ đề nghị nâng hạng (hạng 2 lên hạng 1) chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng :

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựngtheo mẫu 02 KSĐGXD.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (Theo mẫu 03 KSĐGXD).

 

+ Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 04.KSĐGXD;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát;

* Số lượng hồ sơ:                 01           (bộ)

d. Thời gian, giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Xây dựng Hà Nội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận  một cửa và Phòng Quản lý kinh tế - Sở Xây dựng Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

h. Lệ phí: 200.000đ/người

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Mẫu 01KSĐGXD -  Ban hành kèm theo văn bản số 6066/SXD-QLKT ngày 22/07/2010 của Sở Xây dựng Hà Nội .

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn Mẫu 03 KSĐGXD - Ban hành kèm theo văn bản số số 6066/SXD-QLKT ngày 22/07/2010 của Sở Xây dựng Hà Nội.

- Đơn đề nghị nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Mẫu 02 KSĐGXD - Ban hành kèm theo văn bản số số 6066/SXD-QLKT ngày 22/07/2010 của Sở Xây dựng Hà Nội.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Điều kiện cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp chuyên ngành. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

- Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan khác khi có yêu cầu (để làm cơ sở kiểm tra, xác minh về nội dung công việc trong bản kê khai kinh nghiệm).

+ Điều kiện cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1:

- Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

- Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan khác khi có yêu cầu (để làm cơ sở kiểm tra, xác minh về nội dung công việc trong bản kê khai kinh nghiệm).

+ Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 04KSĐGXD ;

- Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát.

- Nộp lệ phí theo quy định.

 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

 

           * Hướng dẫn bổ sung thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng : 

Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn bổ sung nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng tại văn bản số 6066/SXD-QLKT ngày 22/7/2010 như sau :

  1. 1.      Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2:

Trong trường hợp cá nhân kê khai công việc quản lý chi phí tại bản khai kinh nghiệm chưa rõ hoặc chưa đúng quy định của Nhà nước về quản lý chi phí hoặc chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp xác nhận thì cán bộ thụ lý hồ sơ có thể yêu cầu bổ sung tài liệu để chứng minh việc thực hiện công việc đã kê khai trong bản kê khai kinh nghiệm.

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 và hồ sơ đề nghị nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ngoài các nội dung quy định tại mục 4.2 và 4.3 văn bản số 6066/SXD-QLKT ngày 22/7/2010 của Sở Xây dựng Hà Nội nay bổ sung thêm :

- Tài liệu chứng minh việc chủ trì thực hiện các công việc quản lý chi phí kê khai trong bản kê khai kinh nghiệm.

3. Thủ tục nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

- Người  đề nghị cấp hoặc cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo nội dung tại mục 4, 5 của văn bản số 6066/SXD- QLKT ngày 22/07/2010 và mục  1 của văn bản này.

        - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc. Thời gian thụ lý hồ sơ là 10 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng và 07 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị cấp lại kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Cá nhân được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá làm thủ tục nộp lệ phí và nhận chứng chỉ kỹ sư định giá tại bộ phận 1 cửa.

File gắn kèm: CacphuluccapchungchiKysudinhgiaxaydung.doc
Các tin đã đưa ngày: