Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Sun, Day 29/08/2010 12:35 PM
Thông tin tài chính

Năng lực tài chính

 - Vốn điều lệ                       : 9.702.000.000

- Vốn cổ đông Nhà nước        : 4.948.020.000 chiếm tỉ lệ 51%

- Vốn cổ đông trong công ty  : 4.753.980.000 chiếm tỉ lệ 49%

Tóm tắt báo cáo tài chính 3 năm 2007 - 2009

                                                                                                Đơn vị: đồng

TT

Tiêu chí

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

1

Tổng tài sản

18.978.302.049

19.224.430.184

28.964.138.494

2

Doanh thu

18.148.164.248

32.067.943.880

39.775.011.410

3

Lợi nhuận

361.763.150

821.167.014

1.175.365.917

4

Nộp ngân sách

1.044.767.613

2.072.739.745

4.024.450.906

 

Các tin đã đưa ngày: