Thư viện ảnh
Bộ Xây dựng
Fri, Day 06/05/2016 10:23 AM
Thông Tư 01/2016/TTBXD đến Thông tư 10/2016/TTBXD
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2016/TT-BXD 15/3/2016 Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
04/2016-TT-BXD 10/3/2016 Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
07/2016/TT-BXD 10/3/2016 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
09/2016/TT-BXD 10/3/2016 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. Thông tin văn bản           Tải về
08/2016/TT-BXD 10/3/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
03/2016-TTr-BXD 10/3/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
05/2016/TT-BXD 10/3/2016 Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
06/2016/TT-BXD 10/3/2016 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
02/2016/TT-BXD 15/2/2016 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thông tin văn bản           Tải về
01/2016/TT-BXD 1/2/2016 Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. Thông tin văn bản           Tải về
Các tin cũ hơn:
Các tin đã đưa ngày: