Thư viện ảnh
Bộ Xây dựng
Thu, Day 18/09/2014 03:29 AM
Thông tư liên tịch 01/2014/TTLTBNVBXD đã được liên Bộ Nội vụ và Xây dựng ban hành nhằm hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

 

Theo đó, các dự án, công trình sau thuộc diện phải thực hiện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử:

- Dự án, công trình quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội;

- Công trình được xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh từ cấp II trở lên;

- Công trình theo phân loại, phân cấp công trình gồm các công trình từ cấp I trở lên.

Tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử (kể cả các dự án thành phần) gồm các hồ sơ hình thành trong quá trình đầu tư xây dựng từ khi xin chủ trương đầu tư cho đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.


 

Các tin đã đưa ngày: