Thư viện ảnh
HỎI ĐÁP
Tue, Day 28/09/2010 10:34 AM
UAC trả lời về việc thiết kế bản vẽ thi công

Đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật có được phép tham gia làm thầu phụ để lập thiết kế bản vẽ thi công không? Sau khi tham gia đấu thầu Đơn vị trúng thầu có được phép thuê Đơn vị lập thiết kế kỹ thuật trước đây để lập Thiết kế thi công không?

Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn thực hiện không quy định tư vấn lập thiết kế kỹ thuật không được lập thiết kế bản vẽ thi công. Vì vậy đối với công trình thiết kế 3 bước, tư vấn lập thiết kế kỹ thuật được phép tham gia thầu phụ để lập thiết kế bản vẽ thi công và đơn vị trúng thầu được phép thuê tư vấn lập thiết kế kỹ thuật trước đây để lập thiết kế bản vẽ thi công.

 Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: