Thư viện ảnh
Khối văn phòng
Tue, Day 31/08/2010 12:45 PM
Văn phòng

Chức năng: Thực hiện các công tác về tổ chức lao động, hành chính, nhân sự, kế hoạch, KTCN  và các công tác khác theo yêu cầu của UAC.

 

Nhân sự: 

-Chánh văn phòng: Ngô Thùy dương

- Chuyên viên: 04 người

 Lái xe: 01 người

- Bảo vệ: 03 người

Các tin đã đưa ngày: